ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ Manukhta di sewa sab ton waddi sewa

Story Details

Baba Gora Agraz(Unknown) From Fatehgarh Saheb, Rajpura Station.

Baba Gora Agraz(Unknown) From Fatehgarh Saheb, Rajpura Station.

With God’s grace, today i.e. dated 08-Jan-2019, Wahehuru again given us chance to serve the humanity.A generous person informed Makukhta di Sewa Society team that An old man is destined to be futurred out of Fategarh Sahib. Most of the time, he spent time by sitting on one place. If someone gave him some help or eatables then he accept otherwise he was just keep sitting. When he was brought to the Manukhta di Sewa Society, Ludhiana he was not able to speak or even eat. There was insects in the mouth of old Baba, and no one wanted to go to Baba due to the misfortune. We are very thankful to Amandeep brother for bringing Helpless Baba to us. Manukhta di Sewa Society is looking after him and providing shelter, food, medical treatment etc. to him as society is already trying best to serve the humanity.We consider the service of humanity as a true service.

If someone near you is helpless then feel free to inform us.

 

 

???? ???? ????? (??????) ??????? ????? ??, ??????? ??????? ????? ?? ???? ??, 08-Jan-2019 ??, ???????? ?? ??? ?? ???? ?????? ?? ???? ???? ?? ???? ????? ?? ???? ??????? ?? Makukhta di Sewa Society ??? ?? ????? ???? ?? ?? ????? ??????? ??????? ????? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ??? ??????? ???, ?? ?? ????? ?? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ??????? ???? ?? ?????? ?? ???? ???? ??? ?? ?????? ??????? ?? ???? ???????, ???????? ???? ???, ?? ?? ? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ????? ???? ?? ???? ??? ????? ??, ?? ??? ?? ????????? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ?? ???? ???? ?? ????? ??? ???? ?? ??? ?????? ??? ?? ???? ????? ???? Manukhta di Sewa Society ???? ?????? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ?????, ????, ???????? ????? ??? ?????? ?? ??? ?? ??????? ???? ???? ?? ?? ?????? ?? ???? ???? ?? ???? ????? ?? ??? ??? ?? ?????? ?? ???? ?? ????? ???? ????? ???? ??? ???? ????? ?? ??? ????? ??????? ??? ?? ??????? ???? ????? ????? ???????? ?????, ??????? ?????? ??? ???? ???? ?????? (?????) ???? ?????? ???????? ?? ?? ???? ??? 08-01-2019 ??? ???? ???? ?????? ??? ??? ??-??? ???? ?? ?? ???? ??? ?? ???? ?????? ???????? ????? ?? ?? ?????? ????? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ?????? ??? ???? ??, ??? ???? ?????? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ???? ????? ??? ????? ??? C.M.C ?????? (???????) ???? ??? ???? ??? ??????? ?? ???? ??????? ???? ????? ???? ????? ?????? ??? ???? ??? ???? ?????? ?? ?????? ?? ???? ???? ?????? ?? ???? ?? ???? ????? ????? ?? ????? ???? ??? ??? ???? ???? ????? ????? ??? ???? ?? ???? ????? 20-25 ????? ??? ??????? ??????? (??????) ?? ????? ????? ?? ???? ?????? ???? ?? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ??? ?? ??????? ????? ????? ???? ?????? ??, ???? ????? ?? ???? ??????? ???? ?? ?? ??? ???? “????? ?????? ????” ???? ??? ?? ??? ?????????? ?? ?????? ???? ???? ?? ?? ?????? 83000/- ???? ????? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ?? ?????? ?? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ??? ?? ???? ???? ???? ???? ??? ???? ?? ?? ?????? ??? ????? ?? ?????????? ?? ????? ???? ?? ??? ?? ??????? ????? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ?????? ????? ?????

???? ?????-????? ??? ????? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ???????? ??? ???? ??? ?? ????? ???? ???? ???


Subscribe Newsletter

Stay Informed. Keep Get In Touch with us